Dziś jest: Czwartek 23 września 2021, imieniny: Tekli i Bogusława

Regulamin Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY

w Centrum Kultury i Rekreacji  Stara Dąbrowa

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1.

 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie zwanego dalej CKiR.

 

 

 

§ 2.

 

1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią następujące akty:

 

1) Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D.Z.U.2012.406 z późń.zm.)

 

2) Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29.04.2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

 

3) Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28.06.2019 roku w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie na Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie i zmiany jej statutu.

 

3) Statut Centrum Kultury w Starej Dąbrowie stanowiący załącznik do uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019r.

 

 

 

 

§ 3.

 

1. CKiR w Starej Dąbrowie posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Stara Dąbrowa  pod numerem 1.

 

2. Siedziba Centrum Kultury i Rekreacji mieści się w miejscowości 73-112 Stara Dąbrowa 30 c.

 

 

§ 4.

 

Regulamin organizacyjny zostaje nadany przez dyrektora w porozumieniu z Organizatorem.

Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania

 

 

§ 5.

 

 

Do zakresu działalności CKiR  należy:

1) Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej,

2) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,

3) Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,

4) Organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych, promocyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

5) Promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,

6) Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i zawiązkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,

7) Prowadzenie działalności  promocyjnej, wystawienniczej.

8) Wynajem świetlic należących do Urzędu Gminy Stara Dąbrowa  – Zarządzenie nr ………./2019r., z  dnia ……..10.2019r.,  dotyczące wprowadzenia Regulaminu  korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Stara Dąbrowa i CKiR wraz z cennikiem usług.

 

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna

 

§ 6.

 

Działalnością SCK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

 

 

§ 7.

 

1. Do zakresu działań dyrektora  CKiR w Starej Dąbrowie należy w szczególności:

 

1) Sprawowanie nadzoru nad mieniem CKiR ,

2) Ustalenie koncepcji i kierunków działalności  CKiR

3) Nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,

4) Ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej CKiR

5) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania CKiR

6) Określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników  CKiR

7) Zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,

8) Opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej  CKiR przy uwzględnieniu wysokości dotacji organizatora.

9) Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań statutowych.

 

2. W przypadku nieobecności dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie CKiR , związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go  wyznaczony pracownik na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

 

 

 

 

 

Rozdział  III

Zasady kontroli wewnętrznej

 

§ 8.

 

1. Kontrola wewnętrzna w CKiR stosowana jest w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych, a jej celem jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.

3. Kontrolę zarządczą w CKiR  Stara Dąbrowa sprawują: dyrektor i księgowa.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Postanowienia organizacyjno – porządkowe

 

§ 9.

 

1.  Niniejszy regulamin obejmuje wszystkich pracowników CKiR Stara Dąbrowa

2. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika CKiR, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem Pracy.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

1. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzone aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

§ 11.

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ....10.2019 r.

 

 

 

 

Użyte w regulaminie skróty lub sformułowania oznaczają:

 

1) Dom Kultury – Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie

2) Dyrektor – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie

3) Organizator – Gmina Stara Dąbrowa

 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie

Beata Ewa Korzeniowska

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30