Dziś jest: Środa 12 grudnia 2018, imieniny: Adelajdy i Aleksandra

2017-02-17 12:53:30

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY  STARA DĄBROWA  OGŁASZA KONKURS NA  TRENERA  ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”  w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego  „Moje Boisko ORLIK 2012” 


(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)
 

1.    Wymagania niezbędne:
1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub    instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7).

5) posiadają uprawnienia trenera sportu uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz 176 ze zm.)

 

2.    Wymagania dodatkowe:
Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

3.    Obowiązki Animatorów

1.Animatorzy przyczyniać się będą do osiągania celów określonych w § 1. Regulaminu poprzez wypełnianie powierzonych im zadań.

2.Animatorzy będą wypełniać powierzone im zadania w okresie od 01.03.2017r. do 30.11.2017r.

3.Do zadań Animatora należy:

1) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla  dzieci i młodzieży uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,

2) Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) - organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki,  rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch projektów sportowych realizowanych przez FRKF w skali ogólnopolskiej,

4) Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia,

5) Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

6) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora,

7) Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

8) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

9) Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach prowadzonych przez animatora, zawierającego rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy,

10) Przygotowanie rocznego raporty pracy Lokalnego Animatora Sportu,

11) Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości,

12) Zamieszczanych wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizuje projekt,

13) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu,

14) Dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych ewentualnych partnerów projektu


4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys(CV),
b)    list motywacyjny,
c)    koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy Gimnazjum  im. Noblistów Polskich             

w Starej Dąbrowie oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w  Chlebówku, oraz sposób opisania współpracy z partnerami w tym: z organizacjami                pozarządowymi, klubami sportowymi, szkołami; zaangażowanie wolontariuszy; wykorzystywanie dostępnych zasobów społeczności lokalnej;


d)    kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich
       i instruktorskich,
e)    kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
f)    inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
      oraz listy referencyjne,

g)   oświadczenie o niekaralności,
h)    oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
i)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
       publicznych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na wybrany obiekt osobiście do Urzędu Gminy Stara Dąbrowa. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie                         z dopiskiem: „Lokalny Animator Sportu” do dnia 23 lutego 2017 roku do godz. 14.00
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stara Dąbrowa

Wójt Gminy

Mieczysław Włodarczyk

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

Lokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Grudzień 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31