Dziś jest: Wtorek 16 stycznia 2018, imieniny: Marcelego i Włodzimierza

2007-11-26 15:40:50

Agencja Rynku Rolnego zapra­sza.

Agencja Rynku Rolnego zapra­sza przedsiębiorców zaintereso­wanych prowadzeniem skupu lub przetwórstwem roślin energetycz­nych do składania wniosków o do­konanie zatwierdzenia. Jednym z podstawowych warunków dla rolni­ków, którzy w 2008 r. ubiegać się będą w ARiMR o płatność z tytułu upraw roślin energetycznych bę­dzie zawarcie umów na dostawę surowców energetycznych z za­twierdzonymi przez ARR podmio­tami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi.

Zainteresowani mogą ubiegać się o zatwierdzenie jako: podmiot skupujący - jeżeli na podstawie zawartych umów będą nabywać na własny rachunek rośliny ener­getyczne od rolników ubiegających się o płatność, pierwsza jednost­ka przetwórcza - jeżeli będą pro­wadzić pierwszy proces przetwór­stwa roślin energetycznych w celu uzyskania co najmniej jednego koń­cowego produktu energetycznego (przez pierwszą lub kolejne jednostki przetwórcze). Pierwsze jednostki przetwórcze będą mogły pozyski­wać rośliny energetyczne bezpo­średnio od rolników na podstawie zawartych umów lub od zatwierdzonych podmiotów skupujących.

Zainteresowany uzyskaniem za­twierdzenia powinien złożyć wnio­ganymi załącznikami oraz zareje­strować się w Centralnym Reje­strze Przedsiębiorców prowadzo­nym przez ARR.

Wnioski o dokonanie zatwier­dzenia należy składać w Oddziale Terenowym ARR właściwym we­dług miejsca zamieszkania lub sie­dziby podmiotu skupującego albo pierwszej jednostki przetwórczej w terminie do 10 listopada 2007 r. Li­sta zatwierdzonych podmiotów sku­pujących i zatwierdzonych pierw­szych jednostek przetwórczych zo­stanie opublikowana przez prezesa ARR do 15 grudnia br., w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronach internetowych ARR.

Na ogłaszanej liście znajdą się również podmioty skupują­cze, które były umieszczone na poprzedniej liście zatwierdzonych podmiotów opublikowanej w Dzien­niku Urzędowym MRiRW z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Nr 9, poz. 12) wraz z kolejnymi aneksami do tej listy.

Agencja Rynku Rolnego za­strzega sobie możliwość przepro­wadzenia kontroli zatwierdzonych podmiotów w celu sprawdzenia spełnienia przez te podmioty wa­runków zatwierdzenia. Formularze wniosków o dokonanie zatwier­dzenia, „Warunki zatwierdzania..." oraz formularze rejestracyjne do­stępne są w Oddziałach Tereno­wych ARR, na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12.

Źródło: ARR+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

Lokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Styczeń 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31