Dziś jest: Poniedziałek 06 grudnia 2021, imieniny: Mikołaja i Emiliana

2021-09-06 12:51:57

Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie  wyższe,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku,
 6. nieposzlakowania opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane  wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne,
 2. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność, skrupulatność i systematyczność,
 3. umiejętność syntezy i analizy danych,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. umiejętności i predyspozycje zawodowe: znajomość podstawowych aktów prawnych, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 7. prawo jazdy kat.B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zadań w zakresie:

 1. ustawy o  ochronie środowiska, w szczególności:
   1. przygotowywanie decyzji  z zakresu ochrony środowiska,
   2. opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska,
   3. prowadzenie kontroli w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 2. ustawy o  ochronie zwierząt,
 3. ustawy Prawo wodne
 4. realizacja programu „Czyste powietrze”,

Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcia do pracy,
 2. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe; /po rozstrzygnięciu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru;
 4. posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) ;
 5.  zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie;
 6. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku urzędniczym (w przypadku wyłonienia kandydata w procedurze naboru, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 1. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnieni, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu tel. 915739820 w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa w następujących godzinach: poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30,

b) przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska ”,

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie  do 16 września  2021 roku do godziny 15:00,

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.

5) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6) Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się tutaj.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 091 573 98 25. + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Grudzień 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31